Privacy Notice

NL

EN

Chiyoda wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

Chiyoda wants to commit to the protection of personal data according to the developed guidelines in the GDPR (General Data Protection Regulation) of the AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming = General Regulation Data Protection) according to the European regulation 2016/679 which is valid as from May 25, 2018.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Chiyoda zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

 • Duidelijkeit
 • Doelbindig
 • Opslagbeperking & Gegenvensminimalisatie
 • Juistheid
 • Vertrouwelijkheid intergriteit veschikbaarheit

We take care of your personal data

First Chiyoda adheres to treat your personal data according to the basic principles of the processing.

 • Clearness
 • Goal binding
 • Storage limitation & data minimization
 • Precision
 • Confidentiality, integrity, availability

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

 • Contact uitvoeren
 • Wettelijke bepaling
 • Vitaal belang
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigt belang

De informatie die we van u ontvangen, is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang zodra we deze hebben ontvangen. We beperken de toegang tot uw informatie tot personen die een zakelijke reden hebben om er toegang tot te krijgen.  Ondanks onze voortdurende en evoluerende inspanningen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een dergelijke garantie niet geven.

We treat your personal data in a conscious manner

Your personal data are treated only if this happens in a legitimate way. On one hand, this is possible after your explicit permission. You always have the right to withdraw this permission. On the other hand, this is only possible for one of the following reasons:

 • Performing contract
 • Legal provision
 • Vital importance
 • General Interest
 • Legitimate interest

The information we receive from you is protected against unauthorized access from the moment we have received it. We limit the access to your information to individuals who have a business interest to have this access.   Despite our continuous and evolving efforts to protect your personal data, we cannot guarantee the safety of your personal data. You acknowledge and agree that we cannot grant such a guarantee.

Doel en rechtmatigheid

Chiyoda zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, offerteaanvraag,…), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Chiyoda alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, Chiyoda voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door Chiyoda verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Omdat Chiyoda u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.

Goal and legality

Chiyoda will process nothing but the necessary personal data in the context of the execution of an agreement (e.g. a purchase, request for a quotation …), a legitimate interest (e.g. direct marketing) or according to the legal provisions (e.g. processing data of own employees). Obviously Chiyoda keeps all data well protected. Therefore, we have taken the necessary technical and organizational measurements, Chiyoda provides the necessary physical protections, regular updates of hard- and software, a sufficient password management, protected internet connections and uses anti-virus software, all to achieve the same goal.

The personal data processed by Chiyoda will not be passed to third parties, except if the passing on is related to a contract to be executed (e.g. direct delivery …). This third party should process the passed on personal data according to GDPR legislation (e.g. not use them for own purposes, protect these data sufficiently …). As Chiyoda likes to keep you informed, on a regular base a mailing is sent to our customers and prospects when there is a contract or a request for an offer. In case of an offer, we rely on the principle of the legitimate interest. However, at any time it is possible to unsubscribe in a simple way, so you will no longer receive these mailing.

Nieuwsbrief

Prospecten kunnen via de website aangeven of zij de nieuwsbrief wensen te ontvangen door hun email adres in te vullen op onze website. Zij kunnen zich op elk moment uitschrijven via de link in de nieuwsbrief of door dit ons via mail te melden Indien Chiyoda om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Newsletter

On our website, prospects can indicate whether they would like to receive the newsletter by filling in their e-mail address.  At any time, they can unsubscribe via the link in the newsletter or by reporting this to us by mail. In case Chiyoda would like to process your personal data for any other reason, we will ask for your explicit permission.

In our case the supervisory authority is the Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPBL) (Commission for Protection of Personal Privacy). If required you can always contact this commission.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Chiyoda is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Chiyoda? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke 
Chiyoda

Maatschappelijke zetel
Henry Fordlaan 37 – 3600 Genk

GDPR contact
privacy@Chiyoda.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPBL). Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit 
CPBL – Privacy Commissie

Contactgegevens  
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoonnummer
+32 (0)2 274 48 00

Email
commission@privacycommission.be

Chiyoda is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Chiyoda de verwerkingsverantwoordelijke zijn.  Chiyoda is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Our business card with all necessary information

Chiyoda is responsible for processing all contact data of our prospects, customers, suppliers and employees.
Do you have questions for Chiyoda? Please contact us:

Responsible for processing
Chiyoda

Registered office
Henry Fordlaan 37 – 3600 Genk

GDPR contact
privacy@Chiyoda.be

In our case the supervisory authority is the Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPBL) (Commission for Protection of Personal Privacy). If required you can always contact this commission.

Supervisory authority   
CPBL – Privacy Commissie

Contact details 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Phone
+32 (0)2 274 48 00

Email                                           
commission@privacycommission.be

In some cases, Chiyoda is also the processor of personal data of which Chiyoda’s customers are responsible for processing.  In such case, Chiyoda is the processor and executes orders in view of a contract with this customer. Is this your case? Ask the responsible for processing for further information.

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij Chiyoda als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

 • Inzage
 • Rectificatie
 • Wissen
 • Beperking
 • Overfraagbarheid
 • Bezwaar
 • Profilering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

We listen to your questions

You can always contact Chiyoda as responsible for processing for the following items:

 • Access
 • Rectification
 • Deleting
 • Limitation
 • Transferability
 • Objection
 • Refuse profiling

You have the right to look into your personal data, to have them corrected, deleted, limited in processing or transferred to another responsible person for processing, to object to the processing and to refuse the automatic decision taking.

Privacy Notice

NL

Chiyoda wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Chiyoda zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

 • Duidelijkeit
 • Doelbindig
 • Opslagbeperking & Gegenvensminimalisatie
 • Juistheid
 • Vertrouwelijkheid intergriteit veschikbaarheit

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

 • Contact uitvoeren
 • Wettelijke bepaling
 • Vitaal belang
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigt belang

De informatie die we van u ontvangen, is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang zodra we deze hebben ontvangen. We beperken de toegang tot uw informatie tot personen die een zakelijke reden hebben om er toegang tot te krijgen.  Ondanks onze voortdurende en evoluerende inspanningen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een dergelijke garantie niet geven.

Doel en rechtmatigheid

Chiyoda zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, offerteaanvraag,…), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Chiyoda alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, Chiyoda voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door Chiyoda verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Omdat Chiyoda u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.

Nieuwsbrief

Prospecten kunnen via de website aangeven of zij de nieuwsbrief wensen te ontvangen door hun email adres in te vullen op onze website. Zij kunnen zich op elk moment uitschrijven via de link in de nieuwsbrief of door dit ons via mail te melden Indien Chiyoda om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Chiyoda is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Chiyoda? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke 
Chiyoda

Maatschappelijke zetel
Henry Fordlaan 37 – 3600 Genk

GDPR contact
privacy@Chiyoda.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPBL). Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit 
CPBL – Privacy Commissie

Contactgegevens  
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoonnummer
+32 (0)2 274 48 00

Email
commission@privacycommission.be

Chiyoda is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Chiyoda de verwerkingsverantwoordelijke zijn.  Chiyoda is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij Chiyoda als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

 • Inzage
 • Rectificatie
 • Wissen
 • Beperking
 • Overfraagbarheid
 • Bezwaar
 • Profilering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

Cookies

NL

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?

Met analytische of prestatiecookies kunnen wij zien hoe zij zich op onze website kunnen bewegen wanneer zij deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.

Hoe zie ik welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe verwijder ik deze?

Door onze website te gebruiken op een computer of mobiel apparaat, gaat u akkoord met onze Privacy en Cookies. In de meeste browsers kunt u echter cookies weigeren. U kunt onze cookies blokkeren door de cookies in uw browser in te stellen. U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe u ze kunt verwijderen en beheren op www.aboutcookies.org of klik op Help in uw browsermenu. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. De uitgavedatum wordt bovenaan dit beleid vermeld. Veranderingen in de technologie, de wetgeving en de richtlijnen van de autoriteiten kunnen vereisen dat u de activiteiten kent die wij ondernemen wanneer deze uw privacyrechten schendt. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Privacy Notice

EN

Chiyoda wants to commit to the protection of personal data according to the developed guidelines in the GDPR (General Data Protection Regulation) of the AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming = General Regulation Data Protection) according to the European regulation 2016/679 which is valid as from May 25, 2018.

We take care of your personal data

First Chiyoda adheres to treat your personal data according to the basic principles of the processing.

 • Clearness
 • Goal binding
 • Storage limitation & data minimization
 • Precision
 • Confidentiality, integrity, availability

We treat your personal data in a conscious manner

Your personal data are treated only if this happens in a legitimate way. On one hand, this is possible after your explicit permission. You always have the right to withdraw this permission. On the other hand, this is only possible for one of the following reasons:

 • Performing contract
 • Legal provision
 • Vital importance
 • General Interest
 • Legitimate interest

The information we receive from you is protected against unauthorized access from the moment we have received it. We limit the access to your information to individuals who have a business interest to have this access.   Despite our continuous and evolving efforts to protect your personal data, we cannot guarantee the safety of your personal data. You acknowledge and agree that we cannot grant such a guarantee.

Goal and legality

Chiyoda will process nothing but the necessary personal data in the context of the execution of an agreement (e.g. a purchase, request for a quotation …), a legitimate interest (e.g. direct marketing) or according to the legal provisions (e.g. processing data of own employees). Obviously Chiyoda keeps all data well protected. Therefore, we have taken the necessary technical and organizational measurements, Chiyoda provides the necessary physical protections, regular updates of hard- and software, a sufficient password management, protected internet connections and uses anti-virus software, all to achieve the same goal.

The personal data processed by Chiyoda will not be passed to third parties, except if the passing on is related to a contract to be executed (e.g. direct delivery …). This third party should process the passed on personal data according to GDPR legislation (e.g. not use them for own purposes, protect these data sufficiently …). As Chiyoda likes to keep you informed, on a regular base a mailing is sent to our customers and prospects when there is a contract or a request for an offer. In case of an offer, we rely on the principle of the legitimate interest. However, at any time it is possible to unsubscribe in a simple way, so you will no longer receive these mailing.

Newsletter

On our website, prospects can indicate whether they would like to receive the newsletter by filling in their e-mail address.  At any time, they can unsubscribe via the link in the newsletter or by reporting this to us by mail. In case Chiyoda would like to process your personal data for any other reason, we will ask for your explicit permission.

In our case the supervisory authority is the Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPBL) (Commission for Protection of Personal Privacy). If required you can always contact this commission.

Our business card with all necessary information

Chiyoda is responsible for processing all contact data of our prospects, customers, suppliers and employees.
Do you have questions for Chiyoda? Please contact us:

Responsible for processing
Chiyoda

Registered office
Henry Fordlaan 37 – 3600 Genk

GDPR contact
privacy@Chiyoda.be

In our case the supervisory authority is the Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPBL) (Commission for Protection of Personal Privacy). If required you can always contact this commission.

Supervisory authority   
CPBL – Privacy Commissie

Contact details 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Phone
+32 (0)2 274 48 00

Email                                           
commission@privacycommission.be

In some cases, Chiyoda is also the processor of personal data of which Chiyoda’s customers are responsible for processing.  In such case, Chiyoda is the processor and executes orders in view of a contract with this customer. Is this your case? Ask the responsible for processing for further information.

We listen to your questions

You can always contact Chiyoda as responsible for processing for the following items:

 • Access
 • Rectification
 • Deleting
 • Limitation
 • Transferability
 • Objection
 • Refuse profiling

You have the right to look into your personal data, to have them corrected, deleted, limited in processing or transferred to another responsible person for processing, to object to the processing and to refuse the automatic decision taking.

Cookies

EN

What are cookies?

Cookies are small text files that can be stored on your computer when visiting websites. In this text file, information is stored, such as for instance your language preference for a website. When you visit this website again, this cookie is resend to the website. This way the website recognizes your browser and your language preference can be remembered. Cookies usually have an expiration term. Some cookies for example will be automatically removed when closing the browser (the so-called session cookie), where others stay longer on your computer, sometimes even until your remove them manually (the so-called persistent cookie).

Why do we use cookies?

With analytical or presentation cookies we can see how they move on our website when using it. This helps us to improve the way our website works, for example to make it easy for our users to find what they are looking for. These statistics do not contain personal information.

How do I see which cookies are installed and how do I remove them?

By using our website on a computer or mobile device, you agree with our Privacy and Cookies. In most browsers you can also refuse cookies. You can block our cookies by installing the cookies in your browser. You can find more information about cookies and how to remove and manage them on www.aboutcookies.org or click Help in your browser menu. We can update this policy from time to time. The date of issue is mentioned at the top of this policy. Changes in technology, legislation and guidelines of the authorities may require that you know the actions that we take when this violates your privacy rights. You should occasionally check this page to make sure you are familiar with possible changes.

Cookies

NL

EN

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

What are cookies?

Cookies are small text files that can be stored on your computer when visiting websites. In this text file, information is stored, such as for instance your language preference for a website. When you visit this website again, this cookie is resend to the website. This way the website recognizes your browser and your language preference can be remembered. Cookies usually have an expiration term. Some cookies for example will be automatically removed when closing the browser (the so-called session cookie), where others stay longer on your computer, sometimes even until your remove them manually (the so-called persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?

Met analytische of prestatiecookies kunnen wij zien hoe zij zich op onze website kunnen bewegen wanneer zij deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.

Why do we use cookies?

With analytical or presentation cookies we can see how they move on our website when using it. This helps us to improve the way our website works, for example to make it easy for our users to find what they are looking for. These statistics do not contain personal information.

Hoe zie ik welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe verwijder ik deze?

Door onze website te gebruiken op een computer of mobiel apparaat, gaat u akkoord met onze Privacy en Cookies. In de meeste browsers kunt u echter cookies weigeren. U kunt onze cookies blokkeren door de cookies in uw browser in te stellen. U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe u ze kunt verwijderen en beheren op www.aboutcookies.org of klik op Help in uw browsermenu. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. De uitgavedatum wordt bovenaan dit beleid vermeld. Veranderingen in de technologie, de wetgeving en de richtlijnen van de autoriteiten kunnen vereisen dat u de activiteiten kent die wij ondernemen wanneer deze uw privacyrechten schendt. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

How do I see which cookies are installed and how do I remove them?

By using our website on a computer or mobile device, you agree with our Privacy and Cookies. In most browsers you can also refuse cookies. You can block our cookies by installing the cookies in your browser. You can find more information about cookies and how to remove and manage them on www.aboutcookies.org or click Help in your browser menu. We can update this policy from time to time. The date of issue is mentioned at the top of this policy. Changes in technology, legislation and guidelines of the authorities may require that you know the actions that we take when this violates your privacy rights. You should occasionally check this page to make sure you are familiar with possible changes.

Disclaimer

CHIYODA EUROPA NV
Henry Fordlaan 37
Genk Poort 5870
B-3600 Genk
Belgium

Tel.: +32-89-610 711
Fax: +32-89-613 020

E-Mail:  info@chiyoda.be
Internet: www.chiyoda.be

Chief Operating Officer: Peter Coenegrachts
USt-Ident-Nummer: BE 0424 426 666

1. Content

Chiyoda Europa NV reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.
All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links

Chiyoda Europa NV is not responsible for any contents linked or referred to from his pages – unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site from viewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore Chiyoda Europa NV is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright

Chiyoda Europa NV intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.
The copyright for any material created by Chiyoda Europa NV is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, and texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author’s agreement.

4. Legal validity of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact. The designs shown are not binding. We therefore recommend that the final selection according to the original décor patterns of Chiyoda Europa NV.

5. Final provision

This site falls under the Belgian jurisprudence. In case of conflicts, only Belgian Courts are competent to intervene.

Disclaimer

CHIYODA EUROPA NV
Henry Fordlaan 37
Genk Poort 5870
B-3600 Genk
Belgium

Tel.: +32-89-610 711
Fax: +32-89-613 020

E-Mail:  info@chiyoda.be
Internet: www.chiyoda.be

Chief Operating Officer: Peter Coenegrachts
USt-Ident-Nummer: BE 0424 426 666

1. Content

Chiyoda Europa NV reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.
All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links

Chiyoda Europa NV is not responsible for any contents linked or referred to from his pages – unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site from viewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore Chiyoda Europa NV is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright

Chiyoda Europa NV intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.
The copyright for any material created by Chiyoda Europa NV is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, and texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author’s agreement.

4. Legal validity of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact. The designs shown are not binding. We therefore recommend that the final selection according to the original décor patterns of Chiyoda Europa NV.

5. Final provision

This site falls under the Belgian jurisprudence. In case of conflicts, only Belgian Courts are competent to intervene.

 

Information on the data controller

Data privacy

Information on the data controller

The protection of your personal data is important to us, the company. Our company exclusively collects and stores your personal data within the limits of data protection legislation. On this page, we inform you about the collection and processing of your personal data pursuant to Article 13, 14 of the General Data Protection Regulation (GDPR).

The data controller responsible for data processing on this website is:

Chiyoda Europa

Poort Genk 5870
Henry Fordlaan 37
B-3600 GENK
Belgium

Tel. +32 (0)89/61 07 11
Fax. +32 (0)89/61 30 20

info@chiyoda.be

The data controller is the natural or legal person who decides on the purposes and means of processing of personal data (e.g. names, e-mail addresses) exclusively or jointly with others.

Table of Contents

 1. General information
 2. External Hosting
 3. Data protection
 4. Information on data transfer to the USA and other non-EU countries
 5. Revocation of your consent to the processing of data
 6. Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)
 7. Right to log a complaint with the competent supervisory agency
 8. Right to data portability
 9. Information about, blockage, rectification and eradication of data
 10. SSL and/or TLS encryption
 11. LinkedIn plug-in
 12. Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)
 13. Right to demand processing restrictions
 14. Rejection of unsolicited e-mails
 15. Cookies / Cookie Management
 16. Contact form
 17. Request by e-mail, telephone or fax
 18. Google Tag Manager
 19. Google Analytics
 20. Matomo (formerly called Piwik)
 21. MailChimp
 22. Google Web Fonts
 23. hCAPTCHA
 24. Data Security
 25. Data Subject Rights
 26. Job Applications

1. General information

The following information will provide you with an easy to navigate overview of what will happen with your personal data when you visit this website. The term “personal data” comprises all data that can be used to personally identify you. For detailed information about the subject matter of data protection, please consult our Data Protection Declaration, which we have included beneath this copy.

Data recording on this website

Who is the responsible party for the recording of data on this website (i.e. the “controller”)?

The data on this website is processed by the operator of the website, whose contact information is available under section “Information Required by Law” on this website.

How do we record your data?

We collect your data as a result of your sharing of your data with us. This may, for instance be information you enter into our contact form.

Our IT systems automatically record other data when you visit our website. This data comprises primarily technical information (e.g. web browser, operating system or time the site was accessed). This information is recorded automatically when you access this website.

What are the purposes we use your data for?

A portion of the information is generated to guarantee the error free provision of the website. Other data may be used to analyse your user patterns.

What rights do you have as far as your information is concerned?

You have the right to receive information about the source, recipients and purposes of your archived personal data at any time without having to pay a fee for such disclosures. You also have the right to demand that your data are rectified or eradicated. Please do not hesitate to contact us at any time under the address disclosed in section “Information Required by Law” on this website if you have questions about this or any other data protection related issues. You also have the right to log a complaint with the competent supervising agency.

Moreover, under certain circumstances, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data. For details, please consult the Data Protection Declaration under section “Right to Restriction of Data Processing.”

Analysis tools and tools provided by third parties

There is a possibility that your browsing patterns will be statistically analysed when your visit this website. Such analyses are performed primarily with cookies and with what we refer to as analysis programmes. As a rule, the analyses of your browsing patterns are conducted anonymously; i.e. the browsing patterns cannot be traced back to you.

You have the option to object to such analyses or you can prevent their performance by not using certain tools. For detailed information about the tools and about your options to object, please consult our Data Protection Declaration below.

2. External Hosting

This website is hosted by an external service provider (host). Personal data collected on this website are stored on the servers of the host. These may include, but are not limited to, IP addresses, contact requests, metadata and communications, contract information, contact information, names, web page access, and other data generated through a web site.

The host is used for the purpose of fulfilling the contract with our potential and existing customers (Art. 6(1)(b) GDPR) and in the interest of secure, fast, and efficient provision of our online services by a professional provider (Art. 6(1)(f) GDPR). If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6 (1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the users end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Our host will only process your data to the extent necessary to fulfil its performance obligations and to follow our instructions with respect to such data.

We are using the following host:

Allconsulting GmbH
Schillerstr. 47
41061 Mönchengladbach

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) with the above-mentioned provider. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

The host is used for the purpose of fulfilling the contract with our potential and existing customers (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO) and in the interest of secure, fast and efficient provision of our online services by a professional provider (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Our host will only process your data to the extent necessary to fulfil its performance obligations and to follow our instructions with respect to such data.

Execution of a contract data processing agreement

In order to guarantee processing in compliance with data protection regulations, we have concluded an order processing contract with our host.

3. Data protection

The operators of this website and its pages take the protection of your personal data very seriously. Hence, we handle your personal data as confidential information and in compliance with the statutory data protection regulations and this Data Protection Declaration. Whenever you use this website, a variety of personal information will be collected. Personal data comprises data that can be used to personally identify you. This Data Protection Declaration explains which data we collect as well as the purposes we use this data for. It also explains how, and for which purpose the information is collected. We herewith advise you that the transmission of data via the Internet (i.e. through e-mail communications) may be prone to security gaps. It is not possible to completely protect data against third party access.

4. Information on data transfer to the USA and other non-EU countries

Among other things, we use tools of companies domiciled in the United States or other from a data protection perspective non-secure non-EU countries. If these tools are active, your personal data may potentially be transferred to these non-EU countries and may be processed there. We must point out that in these countries, a data protection level that is comparable to that in the EU cannot be guaranteed. For instance, U.S. enterprises are under a mandate to release personal data to the security agencies and you as the data subject do not have any litigation options to defend yourself in court. Hence, it cannot be ruled out that U.S. agencies (e.g., the Secret Service) may process, analyze, and permanently archive your personal data for surveillance purposes. We have no control over these processing activities.

5. Revocation of your consent to the processing of data

A wide range of data processing transactions are possible only subject to your express consent. You can also revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

6. Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)

In the event that data are processed on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. e or f GDPR, you have the right to at any time object to the processing of your personal data based on grounds arising from your unique situation. This also applies to any profiling based on these provisions. To determine the legal basis, on which any processing of data is based, please consult this Data Protection Declaration. If you log an objection, we will no longer process your affected personal data, unless we are in a position to present compelling protection worthy grounds for the processing of your data, that outweigh your interests, rights and freedoms or if the purpose of the processing is the claiming, exercising or defence of legal entitlements (objection pursuant to Art. 21 Sect. 1 GDPR).

If your personal data is being processed in order to engage in direct advertising, you have the right to at any time object to the processing of your affected personal data for the purposes of such advertising. This also applies to profiling to the extent that it is affiliated with such direct advertising. If you object, your personal data will subsequently no longer be used for direct advertising purposes (objection pursuant to Art. 21 Sect. 2 GDPR).

7. Right to log a complaint with the competent supervisory agency

In the event of violations of the GDPR, data subjects are entitled to log a complaint with a supervisory agency, in particular in the member state where they usually maintain their domicile, place of work or at the place where the alleged violation occurred. The right to log a complaint is in effect regardless of any other administrative or court proceedings available as legal recourse.

8. Right to data portability

You have the right to demand that we hand over any data we automatically process on the basis of your consent or in order to fulfil a contract be handed over to you or a third party in a commonly used, machine readable format. If you should demand the direct transfer of the data to another controller, this will be done only if it is technically feasible.

9. Information about, blockage, rectification and eradication of data

Within the scope of the applicable statutory provisions, you have the right to at any time demand information about your archived personal data, their source and recipients as well as the purpose of the processing of your data. You may also have a right to have your data rectified, blocked or eradicated. If you have questions about this subject matter or any other questions about personal data, please do not hesitate to contact us at any time at the address provided in section „Information Required by Law.“

10. SSL and/or TLS encryption

For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as purchase orders or inquiries you submit to us as the website operator, this website uses either an SSL or a TLS encryption programme. You can recognise an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from „http://“ to „https://“ and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

If the SSL or TLS encryption is activated, data you transmit to us cannot be read by third parties

11. LinkedIn plug-in

We have integrated functions of the social media platform Twitter into our website. These functions are provided by Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. While you use Twitter and the „Re-Tweet“ function, websites you visit are linked to your Twitter account and disclosed to other users. During this process, data are transferred to Twitter as well. We must point out, that we, the providers of the website and its pages do not know anything about the content of the data transferred and the use of this information by Twitter. For more details, please consult Twitter’s Data Privacy Declaration at:
https://twitter.com/en/privacy.

The use of Twitter plug-ins is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

You have the option to reset your data protection settings on Twitter under the account settings at https://twitter.com/account/settings.

12. Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)

In the event that data are processed on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. e or f GDPR, you have the right to at any time object to the processing of your personal data based on grounds arising from your unique situation. This also applies to any profiling based on these provisions. To determine the legal basis, on which any processing of data is based, please consult this Data Protection Declaration. If you log an objection, we will no longer process your affected personal data, unless we are in a position to present compelling protection worthy grounds for the processing of your data, that outweigh your interests, rights and freedoms or if the purpose of the processing is the claiming, exercising or defence of legal entitlements (objection pursuant to Art. 21 Sect. 1 GDPR).

If your personal data is being processed in order to engage in direct advertising, you have the right to at any time object to the processing of your affected personal data for the purposes of such advertising. This also applies to profiling to the extent that it is affiliated with such direct advertising. If you object, your personal data will subsequently no longer be used for direct advertising purposes (objection pursuant to Art. 21 Sect. 2 GDPR).

13. Right to demand processing restrictions

You have the right to demand the imposition of restrictions as far as the processing of your personal data is concerned. To do so, you may contact us at any time at the address provided in section „Information Required by Law.“ The right to demand restriction of processing applies in the following cases:

 • In the event that you should dispute the correctness of your data archived by us, we will usually need some time to verify this claim. During the time that this investigation is ongoing, you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.
 • If the processing of your personal data was/is conducted in an unlawful manner, you have the option to demand the restriction of the processing of your data in lieu of demanding the eradication of this data.
 • If we do not need your personal data any longer and you need it to exercise, defend or claim legal entitlements, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data instead of its eradication.
 • If you have raised an objection pursuant to Art. 21 Sect. 1 GDPR, your rights and our rights will have to be weighed against each other. As long as it has not been determined whose interests prevail, you have the right to demand a restriction of the processing of your personal data.

If you have restricted the processing of your personal data, these data – with the exception of their archiving – may be processed only subject to your consent or to claim, exercise or defend legal entitlements or to protect the rights of other natural persons or legal entities or for important public interest reasons cited by the European Union or a member state of the EU.

14. Rejection of unsolicited e-mails

We herewith object to the use of contact information published in conjunction with the mandatory information to be provided in section „Information Required by Law“ to send us promotional and information material that we have not expressly requested. The operators of this website and its pages reserve the express right to take legal action in the event of the unsolicited sending of promotional information, for instance via SPAM messages.

15. Cookies / Cookie Management

Error: The domain WWW.CHIYODA.BE is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID cc505d63-e915-4279-9f97-cb685f138e49. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.

16. Contact form

If you submit inquiries to us via our contact form, the information provided in the contact form as well as any contact information provided therein will be stored by us in order to handle your inquiry and in the event that we have further questions. We will not share this information without your consent.

Hence, the processing of the data entered into the contact form occurs exclusively based on your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You have the right to revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

The information you have entered into the contact form shall remain with us until you ask us to eradicate the data, revoke your consent to the archiving of data or if the purpose for which the information is being archived no longer exists (e.g. after we have concluded our response to your inquiry). This shall be without prejudice to any mandatory legal provisions – in particular retention periods.

17. Request by e-mail, telephone or fax

If you contact us by e-mail, telephone or fax, your request, including all resulting personal data (name, request) will be stored and processed by us for the purpose of processing your request. We do not pass these data on without your consent.

The processing of these data is based on Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, if your request is related to the execution of a contract or if it is necessary to carry out pre-contractual measures. In all other cases, the processing is based on your consent (Article 6 (1) a GDPR) and/or on our legitimate interests (Article 6 (1) (f) GDPR), since we have a legitimate interest in the effective processing of requests addressed to us.

The data sent by you to us via contact requests remain with us until you request us to delete, revoke your consent to the storage or the purpose for the data storage lapses (e.g. after completion of your request). Mandatory statutory provisions – in particular statutory retention periods – remain unaffected.

18. Google Tag Manager

We use the Google Tag Manager. The provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

The Google Tag Manager is a tool that allows us to integrate tracking or statistical tools and other technologies on our website. The Google Tag Manager itself does not create any user profiles, does not store cookies, and does not carry out any independent analyses. It only manages and runs the tools integrated via it. However, the Google Tag Manager does collect your IP address, which may also be transferred to Google’s parent company in the United States.

The Google Tag Manager is used on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in the quick and uncomplicated integration and administration of various tools on his website. If the relevant consent has been requested, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR; the consent can be revoked at any time.

19. Google Analytics

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider of this service is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics enables the website operator to analyze the behavior patterns of website visitors. To that end, the website operator receives a variety of user data, such as pages accessed, time spent on the page, the utilized operating system and the user’s origin. Google may consolidate these data in a profile that is allocated to the respective user or the user’s device.

Google Analytics uses technologies that make the recognition of the user for the purpose of analyzing the user behavior patterns (e.g., cookies or device fingerprinting). The website use information recorded by Google is, as a rule transferred to a Google server in the United States, where it is stored.

This analysis tool is used on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of this website has a legitimate interest in the analysis of user patterns to optimize both, the services offered online and the operator’s advertising activities. If a corresponding agreement has been requested (e.g., an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonymization

On this website, we have activated the IP anonymization function. As a result, your IP address will be abbreviated by Google within the member states of the European Union or in other states that have ratified the Convention on the European Economic Area prior to its transmission to the United States. The full IP address will be transmitted to one of Google’s servers in the United States and abbreviated there only in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google shall use this information to analyze your use of this website to generate reports on website activities and to render other services to the operator of this website that are related to the use of the website and the Internet. The IP address transmitted in conjunction with Google Analytics from your browser shall not be merged with other data in Google’s possession.

Browser plug-in

You can prevent the recording and processing of your data by Google by downloading and installing the browser plugin available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For more information about the handling of user data by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contract data processing

We have executed a contract data processing agreement with Google and are implementing the stringent provisions of the German data protection agencies to the fullest when using Google Analytics.

Demographic parameters provided by Google Analytics

This website uses the “demographic characteristics” function of Google Analytics, to be able to display to the website visitor compatible ads within the Google advertising network. This allows reports to be created that contain information about the age, gender, and interests of the website visitors. The sources of this information are interest-related advertising by Google as well as visitor data obtained from third-party providers. This data cannot be allocated to a specific individual. You have the option to deactivate this function at any time by making pertinent settings changes for advertising in your Google account or you can generally prohibit the recording of your data by Google Analytics as explained in section “Objection to the recording of data”.

Archiving period

Data on the user or incident level stored by Google linked to cookies, user IDs or advertising IDs (e.g., DoubleClick cookies, Android advertising ID) will be anonymized or deleted after 14 month. For details, please click the following link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

20. Matomo (formerly called Piwik)

This website uses the open-source web analysis service Matomo. Matomo uses technologies that make it possible to recognize the user across multiple pages with the aim of analyzing the user patterns (e.g. cookies or device fingerprinting). The information recorded by Matomo about the use of this website will be stored on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Through Matomo, we are able to collect and analyze data on the use of our website-by-website visitors. This enables us to find out, for instance, when which page views occurred and from which region they came. In addition, we collect various log files (e.g. IP address, referrer, browser, and operating system used) and can measure whether our website visitors perform certain actions (e.g. clicks, purchases, etc.).

The use of this analysis tool is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

IP anonymisierung

For analysis with Matomo we use IP anonymization. Your IP address is shortened before the analysis, so that it is no longer clearly assignable to you.

Hosting

We host Matomo exclusively on our own servers so that all analysis data remains with us and is not passed on.

21. MailChimp

This website uses the services of MailChimp to send out its newsletters. The provider is the Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Among other things, MailChimp is a service that can be deployed to organise and analyse the sending of newsletters. Whenever you enter data for the purpose of subscribing to a newsletter (e.g. your e-mail address), the information is stored on MailChimp servers in the United States.

MailChimp is in possession of a certification that is in compliance with the „EU-US-Privacy-Shield.“ The „Privacy-Shield“ is a compact between the European Union (EU) and the United States of America (USA) that aims to warrant the compliance with European data protection standards in the United States.

With the assistance of the MailChimp tool, we can analyse the performance of our newsletter campaigns. If you open an e-mail that has been sent through the MailChimp tool, a file that has been integrated into the email (a so-called web-beacon) connects to MailChimp’s servers in the United States. As a result, it can be determined whether a newsletter message has been opened and which links the recipient possibly clicked on. Technical information is also recorded at that time (e.g. the time of access, the IP address, type of browser and operating system). This information cannot be allocated to the respective newsletter recipient. Their sole purpose is the performance of statistical analyses of newsletter campaigns. The results of such analyses can be used to tailor future newsletters to the interests of their recipients more effectively.

If you do not want to permit an analysis by MailChimp, you must unsubscribe from the newsletter. We provide a link for you to do this in every newsletter message. Moreover, you can also unsubscribe from the newsletter right on the website.

The data is processed based on your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke any consent you have given at any time by unsubscribing from the newsletter. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data processing transactions that have taken place prior to your revocation.

The data you archive with us for the purpose of the newsletter subscription shall be archived by us until you unsubscribe from the newsletter. Once you cancel your subscription to the newsletter, the data shall be deleted from our servers as well as those of MailChimp. This shall not affect data we have been archiving for other purposes.

For more details, please consult the Data Privacy Policies of MailChimp at: https://mailchimp.com/legal/terms/.

22. Google Web Fonts

This website uses so-called Web Fonts provided by Google to ensure the uniform use of fonts on this site. These Google fonts are locally installed so that a connection to Google’s servers will not be established in conjunction with this application.

For more information on Google Web Fonts, please follow this link: https://developers.google.com/fonts/faq and consult Google’s Data Privacy Declaration under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

23. hCAPTCHA

We use the service hCaptcha from Intuition Machines, Inc, a US company based in Delaware (“IMI”), in our contact form. hCaptcha is used to check whether the data entered in forms was entered by a human or by a bot. To do this, hCaptcha analyses your behaviour on the website or on the basis of various characteristics. This analysis starts automatically as soon as you reach a part of the website or app with activated hCaptcha. For the analysis, hCaptcha evaluates various information (e.g. IP address, time spent by the visitor on the website or app or mouse movements of the user). The data collected during the analysis is forwarded to IMI. The hCaptcha analysis in “invisible mode” can take place entirely in the background. Website or app visitors are not made aware that such analysis is taking place if no challenge is displayed to the user. The data processing takes place on the basis of Art. 6 (1) lit. f of the DSGVO: The website or mobile app operator has a legitimate interest in protecting its website from abusive automated crawling and spam. IMI acts as a “data processor” acting on behalf of its customers, as defined in the GDPR, and as a “service provider” within the meaning of the California Consumer Privacy Act (CCPA). For more information about hCaptcha and it\\\\\\\\\\\\\\\’s privacy policy and terms of use, please visit the following links: https://hcaptcha.com/privacy/  and https://hcaptcha.com/terms .

24. Data Security

In order to protect your personal data in the best possible way, we use SSL encryption (https standard) to implement technical and organisational security measures, which are also adapted to the current state of the art in accordance with the risks involved.

25. Data Subject Rights

Insofar as personal data is used which relates to you as a natural person, you are entitled to various data protection claims against us. In accordance with § 34 BDSG, Art. 15 EU-GDPR, you have the right to information about the data stored about you and its origin, the recipients or categories of recipients to whom the data is passed on, and the purpose of the storage.

In addition, you may be entitled to correction, deletion or limitation (of the processing) of your personal data in accordance with § 35 BDSG, Art. 16 – 18 EU-GDPR. In addition, pursuant to Art. 20 EU-GDPR, you may request the transfer of the data to another responsible body.

In addition, you can object to the further processing of your data if we process your data on the basis of a legitimate interest (Art. 6 I 1 f EU-GDPR). Insofar as we do not process your data for advertising purposes, this requires a reason arising from your particular situation. In the event of an objection, we will no longer process your personal data from the time it is received during the subsequent review and will delete it after completion of the review – if the objection is justified (§ 36 BDSG, Art. 21 EU-GDPR).

You can revoke your consent to data processing (Art. 6 I 1 a EU-GDPR) at any time; we will then not process your personal data unless there is a legal permission for this.

An objection or revocation does not affect the admissibility of data processing in the past.
We will fulfill your rights immediately and free of charge. Please contact us or our data protection officer; you will find our contact details at the beginning of this data protection declaration.

Finally, according to Art. 77 EU-GDPR you have the right to lodge a complaint with the competent data protection supervisory authority.

Translated with www.DeepL.com/Translator

26. Job Applications

We offer website visitors the opportunity to submit job applications to us (e.g. via e-mail, via postal services on by submitting the online job application form). Below, we will brief you on the scope, purpose and use of the personal data collected from you in conjunction with the application process. We assure you that the collection, processing and use of your data will occur in compliance with the applicable data privacy rights and all other statutory provisions and that your data will always be treated as strictly confidential.

Scope and purpose of the collection of data

If you submit a job application to us, we will process any affiliated personal data (e.g. contact and communications data, application documents, notes taken during job interviews, etc.), if they are required to make a decision concerning the establishment or an employment relationship. The legal grounds for the aforementioned are § 26 New GDPR according to German Law (Negotiation of an Employment Relationship), Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR (General Contract Negotiations) and – provided you have given us your consent – Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. You may revoke any consent given at any time. Within our company, your personal data will only be shared with individuals who are involved in the processing of your job application.

If your job application should result in your recruitment, the data you have submitted will be archived on the grounds of § 26 New GDPR and Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR for the purpose of implementing the employment relationship in our data processing system.

Data Archiving Period

If we should not be able to offer you a position, if you refuse a job offer, retract your application, revoke your consent to the processing of your data or ask us to delete your data, we will store your transferred data, incl. any physically submitted application documents for a maximum of 6 months after the conclusion of the application process (retention period) to enable us to track the details of the application process in the event of disparities (Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR).

YOU HAVE THE OPTION TO OBJECT TO THIS STORAGE/RETENTION OF YOUR DATA IF YOU HAVE LEGITIMATE INTERESTS TO DO SO THAT OUTWEIGH OUR INTERESTS.

Once the retention period has expired, the data will be deleted, unless we are subject to any other statutory retention obligations or if any other legal grounds exist to continue to store the data. If it should be foreseeable that the retention of your data will be necessary after the retention period has expired (e.g. due to imminent or pending litigation), the data shall not be deleted until the data have become irrelevant. This shall be without prejudice to any other statutory retention periods.